top of page
Slid_Healing The Child Wihin.jpg

สมัครและเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้

เรียนรู้เชิงปฏิบัติ

เพื่อเยียวยาปม สู่ความรักที่แท้จริง

Kroo_NA_01.jpg

ครูณา (ดร.อังคณา มาศรังสรรค์)

จัดกระบวนการทางด้านความสัมพันธ์และการสร้างทัศนคติเชิงบวกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 โดยการใช้กระบวนการสุนทรียสนทนาหรือการฟังอย่างลึกซึ้ง    (Deep listening) มาใช้เป็นแกนกลางในการนำพาผู้เข้าร่วมค้นหาคำตอบภายในของแต่ละคนด้วยตนเอง โดยการจัดสภาวะและบรรยากาศการฝึกอบรมให้เอื้อต่อผู้เข้าร่วมได้ค้นพบปัญญาญาณในตัวเอง อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับตัวตนซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขสงบต่อตัวเอง คนรอบข้าง ก่อให้เกิดพลังแห่งการทำงานอันเบิกบานในองค์กรและสังคม