โยงใยที่ซ่อนเร้น_02.jpg

12 Senses

12 Senses

ปรัชญาการเติบโต ทางจิตวิญญาณ ของมนุษย์
121802583_3395013120534806_7798308756902

โดย ครูณา

อังคณา มาศรังสรรค์

121373936_3395012927201492_4498283422690

12 Senses

จะทําให้เราเข้าใจการเติบโตทางจิตวิญญาณของมนุษย์ การที่เราสามารถเข้าใจตนเอง ทำให้เรามีชีวิตที่มีพลัง หากมีลูก เราสามารถหล่อเลี้ยงลูกจากแก่นภายในของชีวิต เราเท่านั้นที่กําหนดชีวิตเราเอง ภายใต้ความเข้าใจที่คมชัด และการเข้าถึงความหมายของตนเอง
121545700_3395013043868147_4395311939252

ครูณามีบทเรียนมากมายผ่านชีวิตจริง ๆ

ที่ช่วยให้คุณเข้าใจไปพร้อมกับการเติมเต็มชีวิต

และเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่มีความหมายได้

หัวข้อการเรียน

1  ฤดูกาลแห่งการเปลี่ยนผ่าน

2  Sense of Touch

3  Sense of Life

4  Sense of Movement

5  Sense of Balance

6  Senses of Smell, Taste, Sight,Temperature

     และการเข้าใจอารมณ์

7  Senses of Hearing, Language, Concept,

    Ego กับเป้าหมายชีวิต ความรัก

    และบทภาวนาแห่งชีวิต

122120838_3395013353868116_6220244312761
122100437_3395013427201442_6888290663485
121545700_3395012823868169_3162183369104

หลักสูตร 12  Senses ที่เปิดสอน