172161.jpg

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนพ่อแม่ลูก

ก่อตั้งโดยครูณา (นางอังคณา มาศรังสรรค์)

อบรมพ่อแม่1.jpeg
จัดกระบวนการทางด้านความสัมพันธ์
และการสร้างทัศนคติเชิงบวกมาตั้งแต่
ปีพ.ศ. ๒๕๕๐ โดยการใช้กระบวนการ
สุนทรียสนทนาหรือการฟังอย่างลึกซึ้ง
( Deep listening) มาใช้เป็นแกนกลาง
ในการนำพาผู้เข้าร่วมค้นหาคำตอบ
ภายในของแต่ละคนด้วยตนเอง
อบรมพ่อแม่3.jpeg

โดยการจัดสภาวะและบรรยากาศการฝึกอบรม

ให้เอื้อต่อผู้เข้าร่วมได้ค้นพบปัญญาญาณในตัวเอง

อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับตัวตน

ซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขสงบต่อตัวเอง คนรอบข้าง

ก่อให้เกิดพลังแห่งการทำงานอันเบิกบาน

นองค์กร และสังคม

โรงเรียนพ่อแม่ลูกได้จัดกิจกรรมให้กับองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชนมาเป็นจำนวนมาก
เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการจุดพลังบวก
ในการทำงานและใช้ชีวิต และยังมีกิจกรรม
ที่เปิดรับผู้คนทั่้วไปเข้าร่วมเรียนรู้
อบรมองค์กร1.jpeg
การกุศล1.jpeg
ปัจจุบันโรงเรียนพ่อแม่ลูกได้จัดตั้งมูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รักเพื่อดำเนินงานเป็นองค์กรเพื่อสาธารณะกุศลตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการที่โรงเรียนพ่อแม่ลูก
จัดกิจกรรมให้กับองค์กรต่าง ๆ จะถูกนำเข้ามูลนิธิ
เพื่อการทำงานด้านสาธารณะกุศล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่ดี ๆ ในสังคม...
การกุศล2.jpeg