top of page
หลักสูตรเข้าใจสมอง pic1.jpg

หลักสูตร

เข้าใจสมอง เข้าใจชีวิต

พิชิตเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          การเข้าใจในกลไกการทำงานของสมอง การเติบโตของประสาทสัมผัสของมนุษย์ รวมถึงโหมดชีวิตและคลื่นที่เกิดขึ้นในสมองในชีวิตประจำวัน เข้าใจที่มาที่ไปในชีวิตของเรา ทุก ๆ 7 ปี มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงราวกับการเปลี่ยนผ่านของดักแด้มาเป็นผีเสื้อ ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามฤดูกาลแห่งชีวิต และวนเวียนไป สิ่งเหล่านี้มีผลต่อสมอง การคิด การใช้ชีวิต จนถึงการสร้างแรงดึงดูดที่ยิ่งใหญ่ต่อแต่ละคน ผู้ที่เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้อย่างลึกซึ้งย่อมมุ่งหมายต่อการเป็น ผู้สร้างชีวิตของตนเอง เพราะมิเช่นนั้นเขารู้ว่า ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้กำหนดชีวิตของเขา

โดยมีวัตถุประสงค์ตามจำนวนวันเรียนรู้ดังนี้

แบบ 1 วัน สมองสามชั้นปัญญาสามฐาน

 

แบบ 2 วัน สมองสามชั้นปัญญาสามฐาน 12Senses (ปัญญาด้านสัมผัสของมนุษย์)

 

แบบ 3 วัน สมองสามชั้นปัญญาสามฐาน 12Senses (ปัญญาด้านสัมผัสของมนุษย์)

                 โหมดชีวิต และคลื่นสมอง

 

แบบ 4 วัน สมองสามชั้นปัญญาสามฐาน 12Senses (ปัญญาด้านสัมผัสของมนุษย์)

                 โหมดชีวิต และคลื่นสมอง กฎแห่งแรงดึงดูด ชีวิตทุกรอบ 7 ปี

 

แบบ 5 วัน สมองสามชั้นปัญญาสามฐาน 12Senses (ปัญญาด้านสัมผัสของมนุษย์)

                 โหมดชีวิต และคลื่นสมอง กฎแห่งแรงดึงดูด ชีวิตทุกรอบ 7 ปี

                 21 วันอัศจรรย์ฝัน และรัก (การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน)

หลักสูตรเข้าใจสมอง pic2.jpg

กระบวนการที่จัดโดยพื้นที่ปัญญ์รัก มีเนื้อหาและเป้าหมายของการเรียนรู้

โดยความเข้มข้นของเป้าหมายจะขึ้นอยู่กับจํานวนวันที่เรียน

bottom of page