ครูเสื้อขาว.jpg

ความสำเร็จที่แท้จริง
ดำรงอยู่ภายใต้
ความสัมพันธ์ที่งดงาม

อังคณา มาศรังสรรค์ (ครูณา)
นักเยียวยาความสัมพันธ์

ปัญญารักโฮม

เรียนรู้เพื่อเข้าใจกันและกันสู่ศานติในเรือนใจ

172152.jpg

ครูณา (อังคณา มาศรังสรรค์)

จัดกระบวนการทางด้านความสัมพันธ์และการสร้างทัศนคติเชิงบวกมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 โดยการใช้กระบวนการสุนทรียสนทนาหรือการฟังอย่างลึกซึ้ง( Deep listening)

มาใช้เป็นแกนกลางในการนำพาผู้เข้าร่วมค้นหาคำตอบภายในของแต่ละคนด้วยตนเอง โดยการจัดสภาวะและบรรยากาศการฝึกอบรมให้เอื้อต่อผู้เข้าร่วมได้ค้นพบปัญญาญาณในตัวเอง อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับตัวตนซึ่งจะก่อให้เกิดความสุขสงบต่อตัวเอง คนรอบข้าง

ก่อให้เกิดพลังแห่งการทำงานอันเบิกบานในองค์กร และสังคม

148336487_3708308552538593_7386200582587
151238792_3722820274420754_5270917162805
Pic หลักสูตร Healing the Child.jpg

คลาส

ที่กำลังเปิดสอน