หลักสูตร

หลักสูตรรู้เขารู้เรา pic1.jpg

รู้เขา

รู้เรา

ด้วยหลักการที่ว่า เราจะเป็นผู้ลิขิตชีวิตเราเอง

หรือให้สิ่งแวดล้อม และชะตากรรมลิขิตเรา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะเรียนรู้ถึงแบบแผนของบุคลิกภาพของมนุษย์สี่แบบว่าเป็นอย่างไร เพื่อทำความเข้าใจว่า ทำไมแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน และแต่ละแบบมักคิดและใช้ชีวิตอย่างไร หลักสูตรนี้จึงทำให้ผู้ที่เรียนได้รู้จักตนเองและผู้อื่น รู้วิธีที่จะสร้างสัมพันธ์หรือทํางานร่วมกับแต่ละแบบอย่างไร นอกจากนั้น การเรียนที่เข้มข้นไปจนเห็นสนามพลังภายในของแต่ละแบบ เข้าใจและเท่าทันอารมณ์ของตนเองได้ จึงสามารถมีสติอย่างแท้จริงเพื่อที่จะเห็นถึงพลังที่อยู่ภายในตนเอง และใช้พลังนั้น ในการขับเคลื่อนชีวิต

โดยมีวัตถุประสงค์ตามจำนวนวันเรียนรู้ดังนี้

แบบ 1 วัน สี่ทิศ

 

แบบ 2 วัน สี่ทิศ และการเห็นคุณค่า

 

แบบ 3 วัน สี่ทิศ การเห็นคุณค่า พลังตัวตนภายใน

แบบ 4 วัน สี่ทิศ การเห็นคุณค่า Voice Dialogue พลังตัวตนภายใน 

 

แบบ 5 วัน สี่ทิศ การเห็นคุณค่า Voice Dialogue พลังตัวตนภายใน กฎแห่งแรงดึงดูด

หลักสูตรรู้เขารู้เรา pic2.jpg

กระบวนการที่จัดโดยพื้นที่ปัญญ์รัก มีเนื้อหาและเป้าหมายของการเรียนรู้

โดยความเข้มข้นของเป้าหมายจะขึ้นอยู่กับจํานวนวันที่เรียน