หลักสูตรพลังบวก pic1.jpg

หลักสูตร

พลังบวก กับ

กฎแห่งแรงดึงดูด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          เพื่อเข้าใจและสร้างการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติมีผลอย่างไรต่อชีวิต ทําไมเราจึงต้องฝึกให้มีพลังบวก พลังบวกมิใช่แค่แสร้งคิดบวก แต่มีที่มาถึงการเข้าใจความหมายที่แท้จริง หลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับการจัดการตนเองให้มีความสุข และเห็นคุณค่าของกันและกันไปพร้อม ๆ กับการสร้างพลังกลุ่มที่ได้หันมาเข้าใจกัน รู้จักการเห็นคุณค่ากันและกัน จนถึงเห็นความหมายของการใช้ชีวิตและทำงานร่วมกัน

โดยมีวัตถุประสงค์ตามจำนวนวันเรียนรู้ดังนี้

แบบ 1 วัน ทัศนคติกำหนดชีวิต

 

แบบ 2 วัน ทัศนคติกำหนดชีวิต คุณค่าของตนเอง

 

แบบ 3 วัน ทัศนคติกำหนดชีวิต คุณค่าของตนเอง คุณค่าของผู้อื่น

แบบ 4 วัน ทัศนคติกำหนดชีวิต คุณค่าของตนเอง คุณค่าของผู้อื่น พลังกลุ่ม

 

แบบ 5 วัน ทัศนคติกำหนดชีวิต คุณค่าของตนเอง คุณค่าของผู้อื่น พลังกลุ่ม กฎแห่งแรงดึงดูด

หลักสูตรพลังบวก pic2.jpg

กระบวนการที่จัดโดยพื้นที่ปัญญ์รัก มีเนื้อหาและเป้าหมายของการเรียนรู้

โดยความเข้มข้นของเป้าหมายจะขึ้นอยู่กับจํานวนวันที่เรียน