top of page

หลักสูตร

อยู่ด้วยรัก

ที่ตื่นรู้

Pic หลักสูตร อยู่ด้วยรักที่ตื่นรู้.jpg

องค์ความรู้ “ผู้นำสี่ทิศ”

ศาสตร์แห่งการสร้างความเข้าใจความแตกต่างของผู้คน

ที่เติบโตมาจากการเลี้ยงดู สังคม สิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างกัน

สิ่งเหล่านั้นเป็นตัวกำหนดบุคลิกภาพ ทัศนคติ และความคิด

ผู้นำสี่ทิศ จะทำให้เราเข้าใจถึงความแตกต่าง

และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างนั้น เพื่อสร้างความสมดุล

การเรียนรู้เพื่อสืบค้น ทำความเข้าใจบุคลิกภาพ

และทัศนคติของคนทั้ง 4 ธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ

แนวทางการฝึกตน เพื่อยอมรับความแตกต่าง

แนวทางการดูแลตนเอง และผู้อื่นที่แตกต่าง ตามลักษณะของตัวตนในแต่ละฝ่ายอย่างไร

“ รู้เขา รู้เรา เข้าใจกัน”

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้ที่ต้องการเข้าใจความแตกต่างของผู้คน เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในความแตกต่าง

 

  • องค์กรที่ต้องการสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ เพื่อผลของการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

 

  • ผู้ดูแลเด็ก ครู อาจารย์ ที่ต้องการเข้าใจพื้นฐานความแตกต่างของมนุษย์

วัน และเวลาในการอบรม

การเรียนแบบ Online | สมัคร และเรียนได้เลย
การเรียนแบบพบกลุ่ม | ยังไม่มีการจัดอบรม

อัตราค่าสมัคร

การเรียนแบบ Online | 1,799 บาท

อบรมพ่อแม่3.jpeg

หลักสูตร อยู่ด้วยรักที่ตื่นรู้  ที่เปิดสอน