top of page

หลักสูตร

Family Talk

and Theory U

Pic หลักสูตร Family Talk.jpg
 • การสื่อสาร เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการดูแลความสัมพันธ์

 • หากคุณเข้าใจและทำได้ดี อย่างอื่นก็เป็นเรื่องง่ายขึ้น

 • ไม่สำคัญว่าเราพูดอะไร หากสำคัญว่าใครในตัวเราเป็นผู้พูด

 • การสื่อสารด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ สายสัมพันธ์ที่ปลูกไว้ในใจของคนที่ท่านรักเมื่อเราสื่อสารเป็น

 • พูดอย่างไรให้เขาฟัง ฟังอย่างไรให้เขาพูด

 • เวลาที่เราสื่อสารเราตระหนักในตัวตนที่กำลังพูดเพียงใด

อบรมพ่อแม่4.jpeg

พลังงานมีผลต่อการสื่อสารอย่างไร

เรียนรู้ตามปัญญาปฏิบัติที่ทำได้จริง

และเห็นผลจากการสื่อสารแนวใหม่

ดยใช้องค์ความรู้จาก Theory U

ของ Otto Scharmer นักคิด นักเขียน

ชาวเยอรมัน

แบ่งเป็น 3 หลักสูตร

1. สื่อสารด้วยใจ พูดให้น่าฟัง ฟังให้น่าพูด

 • ทำไมลูกพฤติกรรมแบบนี้

 • การห้อยแขวน ใคร่ครวญในการสื่อสาร

 • พูดให้ผู้ฟังเปิดใจฟัง ฟังให้ลูกเปิดใจพูดด้วย

 • พลังงานในการสื่อสาร

 • การขอความร่วมมือ

 • ท่าทีของพ่อแม่ที่ทำให้ลูกไว้ใจ

2. ทำอย่างไรเมื่อเด็กทะเลาะกัน การยุติความขัดแย้ง

 • สื่อสารอย่างไรเมื่อเด็กทะเลาะกัน

 • การจัดการความขัดแย้งที่ไม่ทำให้เด็กสูญเสียตัวตนต่อกัน

 • สื่อสารอย่างไรให้ลูกรักกัน

3. คุยกับวัยรุ่น การสื่อสารกับวัยรุ่น

 • เข้าใจวัยรุ่น

 • สื่อสารให้ลูกวัยรุ่นรับฟัง และร่วมมือพ่อแม่วัยทอง รับมือลูกวัยรุ่น

การสนทนาให้ได้ผลมีให้เลือก 4 ชุดการเรียน

ชุด A : สื่อสารด้วยใจ

เหมาะกับ พ่อแม่ทั่วไป ครู หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการ รู้จักการสื่อสารด้วยใจ การสื่อสารกับพ่อแม่

 

ชุด B : สื่อสารด้วยใจ, ทำอย่างไรเมื่อเด็กทะเลาะกัน

เหมาะกับ พ่อแม่ที่มีลูกหลายคน ครูที่ต้องจัดการการทะเลาะกัน พ่อแม่ที่อยากช่วยเด็กเมื่อขัดแย้งกับผู้อื่น ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อใช้ยามขัดแย้ง หรือช่วยคนที่ขัดแย้งกัน

 

ชุด C : สื่อสารด้วยใจ, คุยกับวัยรุ่น

เหมาะกับ พ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่นครูที่ต้องสอนเด็กวัยรุ่น

 

ชุด D : สื่อสารด้วยใจ, ทำอย่างไรเมื่อเด็กทะเลาะกัน, คุยกับวัยรุ่น

เหมาะกับคนที่ต้องการเข้าใจรูปแบบของการสื่อสาร กับทุกแบบใน A B C

อบรมในบ้าน6.jpeg

วัน และเวลาในการอบรม

การเรียนแบบ Online | สมัคร และเรียนได้เลย
การเรียนแบบพบกลุ่ม | ยังไม่มีการจัดอบรม
หลักสูตร Advance ต่อยอดองค์ความรู้ สู่การฝึกปฏิบัติ (แบบพบกลุ่ม) | ยังไม่มีการจัดอบรม

อัตราค่าสมัคร

การเรียนแบบ Online |

 • ชุดการเรียนรู้ A อัตราค่าสมัคร 1,799 บาท

 • ชุดการเรียนรู้ B อัตราค่าสมัคร 2,299 บาท

 • ชุดการเรียนรู้ C อัตราค่าสมัคร 2,299 บาท

 • ชุดการเรียนรู้ D อัตราค่าสมัคร 2,699 บาท

หลักสูตร Family Talk and Theory U ที่เปิดสอน