EF.jpg

Executive Functions หรือ EF

เป็นเรื่องที่พ่อแม่สนใจและอยากที่จะช่วยกันสอน

และสร้างให้ลูกเกิด EF ในตอนที่เขาโต

อบรมพ่อแม่7.jpeg

EF

คือ กระบวนการความคิดของสมองส่วนหน้า (Frontal Lobe) ที่กระตุ้นการรับรู้ความรู้สึก  สร้างความคิด และการกระทำอันส่งผลให้สามารถจัดการชีวิต สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ 

เกิดแรงขับ ลงมือทำ จนสำเร็จ มีความสามารถ

ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเองเท่าทันตนเอง

มีความกล้า อดทน ไม่ย่อท้อ เข้าใจตนเองและ

ผู้อื่น อันเป็นผลที่ทำให้ไปสู่เป้าหมายได้ 

ผ่านการพัฒนา EF ในตัวพ่อแม่

อบรมในบ้าน6.jpeg

EF ไม่ได้เกิดจากการสอนและสร้างได้

แต่ EF เป็นผลลัพท์ที่เกิดขึ้นเองอย่างเป็นอัตโนมัติ

เมื่อมีเหตุและปัจจัยที่ถึงพร้อม และเหตุและปัจจัยเหล่านั้น

ล้วนมาจากการที่เด็กได้รับการกระตุ้นและหล่อเลี้ยงเซนส์

หรือสัมผัสรับรู้ต่าง ๆ ในการเติบโตตามแนว 12 Senses

EF เกิดขึ้นจากองค์ประกอบ ๙ ทักษะ ดังนี้

1  ทักษะการจำที่เรียกมาใช้งานได้

2  ทักษะการใคร่ครวญ ยับยั้งชั่งใจ

3  ทักษะการคิดที่ยืดหยุ่น ปรับได้

4  ทักษะการจดจ่อสนใจอย่างต่อเนื่อง

5  ทักษะการจัดการอารมณ์

6  ทักษะการประเมินตนเอง

7  ทักษะการคิดริเริ่มและลงมือทำ

8  ทักษะการวางแผนและสร้างกระบวนการจัดการ

9  ทักษะการเพียรไปสู่เป้าหมาย

อบรมในบ้าน3.jpeg
อบรมในบ้าน1.jpeg
อบรมในบ้าน2.jpeg

หลักสูตร EF ที่เปิดสอน